مدیران کنترل کیفیت می بایست جهت ثبت نام و عضویت در سامانه آموزش سازمان ملی استاندارد به آدرس زیر اقدام نموده و از دوره های آموزشی ارائه شده در سامانه و مشاهده سوابق استفاده نمایند.

https://tr.inso.gov.ir/IdeaPortal/Home