جهت مشاهده استاندارد ملی و دریافت فایل مربوطه از آدرس زیر استفاده نمایید. 

https://standard.inso.gov.ir