* فرم قرارداد كار سازمان كار و امور اجتماعي در سه نسخه تهيه و قرارداد دائم یا حداقل به مدت دوسال و با رعايت حقوق و مزاياي اداره كار تنظيم و در محل امضاء  كارفرما ، پس از امضاء مهر شود و يك نسخه از  * قرارداد جهت تایید به همراه نامه واحد توليدي به اداره كار و امور اجتماعي ارجاع شود و پس از ثبت به این اداره ارسال گردد.  در ضمن بند  13 قرارداد شرايط فسخ حذف شده است.
* فرم قرارداد استخدام مديران كنترل كيفيت انجمن صنفي صنايع غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي براي واحدهاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت برغذا و دارو مورد تایید می‌باشد.