در راستای اهمیت ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی و با عنایت به اینکه بر اساس دستور العمل نظارت بر اجرای استاندارد، تجهیزات شهربازی، زمین بازی و ورزشی مستقر در مراکز تفریحی عمومی مشمول استاندارد اجباری می ‌باشد لذا ضروری است قبل از هرگونه بهره‌برداری از وسایل مذکور در سامانه نظارت بر وسایل تفریحی به آدرس isad.isiri.gov.ir ثبت و پس از انجام فرایند بازرسی و اخذ مجوز نسبت به بهره‌برداری اقدام نمایند.