در راستای انجام وظایف و مسئولیتهای اداره استاندارد کاشان کنترل، بازرسی و آزمون کلیه وسایل سنجش و توزین (ترازو،باسکول و وزنه) مورد استفاده در واحدهای صنفی عرضه کالا و فروشگاه‌های داد و ستد عمومی بطور جامع اجرا  گردیده است ، به لحاظ اینکه وسایل توزین و سنجش بر اثر استفاده مداوم ممکن است از حدود و میزان خود خارج شوند، لذا اینگونه وسایل حداقل یک بار در سال مورد آزمایش دقت و صحت عملکرد قرار می گیرند.

این طرح با هدف حفظ و رعایت حقوق مصرف کنندگان، با هماهنگی اتاق اصناف و نظارت اداره استاندارد کاشان توسط آزمایشگاه تائید صلاحیت شده با حضور در واحدهای صنفی و ارائه کارت بازرسی انجام می گیرد و در صورت عدم وجود ایراد فنی وسیله سنجش، گواهی صادر و برچسب مخصوص روی وسیله توزین نصب می گردد. چنانچه صحت و عملکرد وسیله سنجش مورد تائید واقع نگردد، ضمن اخذ تعهد از واحد صنفی برای انجام تعمیر و رفع عیوب احتمالی نسبت به انجام آزمون مجدد اقدام لازم بعمل می آید.
لازم بذکر است طبق مواد 58 قانون نظام صنفی و 10 سازمان ملی استاندارد ایران کلیه وسایل اوزان مورد استفاده در واحدهای صنفی باید تحت آزمایش دقت و صحت قرار گیرند.