قانون ارتقاء كيفي توليدات صنعتي
در راستای اجرای ماده 3 قانون ارتقاء کیفی تولیدات صنعتی مبنی بر اینکه تولیدات داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نمایند، لذا با عنایت به اینکه از تاریخ10/03/1390تولید انواع محصولات بدون اخذ علامت استاندارد ایران ممنوع و غیر قابل توزیع می باشد، ضمن تمهیدات لازم برای ارتقاء کیفی تولیدات واحد مربوط و عرضه محصول مطابق استاندارد لازم خواهشمنداست در اسرع وقت نسبت به تشکیل پرونده و ارائه درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد به این اداره اقدام نمایند.