قابل توجه مدیران واحدهای تولیدی 
با توجه به نامه شماره 869882 مورخ 1398/02/28 معاونت محترم نظارت براجرای استاندارد و اطلاع رسانی انجام شده در سامانه نظارت، بدین وسیله «فرم اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد» در ذیل مطلب بارگذاری گردید، لطفا در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم مذکور با امضاء و مهر مدیر عامل اقدام و به همراه نامه رسمی به اداره استاندارد کاشان تحویل نمایید.
* * لازم بذکر است جهت هر پروانه استاندارد یک نسخه فرم اظهارنامه تکمیل گردد. 
دریافت فایل PDF 

 راهنما جهت تکمیل فرم اظهارنامه