قابل توجه تمامی واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی iranemp.ir اقدام نموده و به صورت مستمر اطلاعات خود را در سامانه فوق الذکر به روز رسانی نمایند.