با توجه به اهمیت كنترل ، نظارت و آزمون دقت وصحت وسایل سنجش مورد استفاده در داد وستدهای عمومی، از آبانماه سال 1394 تاكنون وسایل سنجش (ترازوو باسكولت) تعداد 1288 واحد های صنفی و عرضه كنندگان شهرستان كاشان مورد آزمایش قرار گرفته وبرچسب گذاری گردیده است . شایان ذكر است كه آزمون دقت و صحت مرحله سوم وسایل سنجش واحدهای صنفی این شهرستان با موفقیت به اتمام رسیده است و در شهرستان آران وبیدگل كماكان ادامه دارد.