بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، فرآیندها و سامانه های انرژی بر در سامانه انرژی و سامانه احتراقی به آدرس  isom.inso.gov.ir/energy فراهم شده است، لذا واحدهای تولیدی مشمول می‌بایست درخصوص ثبت درخواست پروانه معیار مصرف انرژی مربوط به سال 1400، تا پایان تیرماه سال جاری به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک و مستندات مربوطه اقدام نمایند، بدیهی است درصورت بی‌توجهی و عدم دریافت پروانه معیارمصرف انرژی از سازمان ملی استاندارد، مراتب به سازمانهای ذیربط (برق و گاز) اعلام می‌گردد.

جهت مشاهده لیست فرآورده ها مشمول اینجا کلیک نمایید.