ابتدا با ورود به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) به آدرس isom.inso.gov.ir  با نام کاربری تخصیص یافته، از منوی درخواستها/ پروانه کاربرد علامت استاندارد / درخواست استاندارد فرآورده جدید نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی جهت صدور پروانه استاندارد فرآورده مورد نظر اقدام نموده، و فرمها و مستندات ذیل با مهر و امضا مدیرعامل ارائه شود. ( نداشتن نام کاربری / فراموشی اینجا کلیک نمایید.)

مرحله اول)

_درخواست كتبی واحد جهت صدور پروانه استاندارد

_دریافت و تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه استاندارد 

_ارائه مجوز تولید از قبیل پروانه بهره برداری صنعتی، یا کسب و کار، کشاورزی

_آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

_آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره در روزنامه رسمی

_آگهی ثبت شده نام یا علامت تجاری بنام واحد تولیدی (اختیاری ست)

_پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو (جهت فرآورده های غذایی و بهداشتی)

_فهرست وسايل و تجهيزات آزمايشگاه مهر و امضاء شده  دریافت نمونه فرم

_گواهی کالیبراسیون معتبر لوازم آزمایشگاه واحد تولیدی

_قرارداد با آزمايشگاه همکار تایید صلاحیت شده

_دریافت و تکمیل فرم تایید قرارداد آزمایشگاه همکار (مهر وامضا شده )

_تاییدیه کد پستی واحد تولیدی از اداره پست

_تکمیل فرم اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد

_مدارک مورد نیاز جهت صدور تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

مرحله دوم) 

_قبولی آزمون فرآورده نمونه برداری شده توسط اداره استاندارد

_تصوير نتايج آزمون كارخانه ای فرآورده توسط کنترل کیفیت و 

_تصوير نتايج آزمون كارخانه ای فرآورده توسط آزمایشگاه همکار طرف قرارداد

_دریافت و تکمیل فرم پرسشنامه اطلاعات فنی (تایپ شده)

_نمودار سازماني مهر و امضاء شده ( دریافت نمونه فرم نمودار سازمانی واحد تولیدی

_نمودار مراحل تولید فرآورده مهر و امضاء شده ( دریافت نمونه فرم نمودار مراحل تولید فرآورده)

_تصویر برچسب محصول با نشانه گذاری کامل مطابق استاندارد مربوطه

_** دریافت و تکمیل فرم قرارداد صدور استاندارد تشویقی   (جهت فرآورده های مشمول استاندارد تشویقی)

واحدهای مصنوعات فلزی:

_دریافت و تکمیل فرم تقاضای صدور مختص تولیدی مصنوعات طلا 

_دریافت و تکمیل  فرم تعهدنامه مختص تولیدی مصنوعات طلا 

_دریافت و تکمیل فرم پرسشنامه اطلاعات فنی مختص تولیدی مصنوعات طلا