با توجه به تنوع محصول در برخی از فرآورده ها مانند عرقیات گیاهی که شامل ویژگی های متمایز از قبیل عرق نعناع، کاسنی، خارشتر و .... و یا فرش ماشینی با ویژگی متمایز از نظر شانه و جنس و یا محصولات دیگر، واحد تولیدی پس از اخذ پروانه استاندارد فرآورده درصورت تنوع محصول جهت اخذ مجوز استاندارد ویژگی جدید از طریق ثبت درخواست در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد و ارائه درخواست کتبی به اداره اقدام نموده و می‌بایست مراحل زیر تکمیل گردد:

_ نامه درخواست صدور مجوز استاندارد فرآورده مد نظر

_ ثبت درخواست در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، منوی درخواستها / پروانه کاربرد علامت استاندارد/ درخواست صدور مجوز استاندارد جهت یک ویژگی جدید و تکمیل فرم مربوطه

_ بازرسی اولیه کارشناس اداره و نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت آزمون کامل تا دریافت قبولی آزمون نمونه

_ بروز بودن مستندات بارگذاری شده در سامانه نظارت از قبل آگهی ها، علامتهای تجارتی، قرارداد، گواهی کالیبراسیون، پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت و غیره

_ بازرسی نهایی کارشناس اداره 

_ تسویه حساب با آزمایشگاه ها، شرکت بازرسی، اداره و غیره 

_ ارسال پرونده تکمیل شده به کمیته صدور علائم 

یادآور می‌شود شرايط صدور پروانه استاندارد با شرایط اخذ مجوز استاندارد متفاوت است و لزوم دریافت مجوز استاندارد ویژگی جدید داشتن پروانه استاندارد معتبر فرآورده مد نظر می باشد.