با توجه به تاریخ اعتبار پروانه استاندارد مقتضی ست سه ماه مانده به پایان اعتبار نسبت به تمدید اقدام نمایید

 

مدارک جهت تحویل به اداره:

_نامه درخواست تمدید پروانه استاندارد 

_تکمیل فرم اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد

_نامه تسویه حساب با شرکت بازرسی  

_فرم تایید قرارداد آزمایشگاه همکار (با مهر و امضاء مدیرعامل)

_فرم قرارداد صدور استاندارد تشویقی (مهر و امضاء مدیر عامل در تمام صفحات )

_پرداخت کارمزد خدماتی، هزینه آزمون و ارائه رسید بانکی مهر وامضاشده  (شماره حساب درآمدی استاندارد کاشان) با امور مالی اداره تماس حاصل شود

 

مدارک ذیل در سامانه نظارت بارگذاری (یا تحویل شود) شود: 
(محل بارگذاری تصویر مدارک در سامانه سینا: منوی اطلاعات پایه / رویت و آپلود مدارک )

_گواهی ثبت نام علامت تجارتی معتبر (بنام شده واحد تولیدی باشد)

_آگهی آخرین تغییرات شرکت و هیات مدیره

_گواهینام تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 

_گواهی کالیبراسیون معتبر تجهیزات آزمایشگاه

_قرارداد معتبر با آزمایشگاه همکار

_تصویر گزارش آزمون کارخانه ای فرآورده ها توسط مدیر کنترل کیفیت 

_تصویر گزارش آزمون کارخانه ای فرآورده ها توسط آزمایشگاه همکار طرف قرارداد