مراکز آموزش همکار مستقر در استان اصفهان


انجمن صنفی کارگری مدیران کنترل کیفیت صنایع کاشان- آران و بیدگل- نطنز و بادرود
آموزش دوره های تدوین استاندارد، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف، اوزان و مقیاس ها
031-55471774، 031-55471774
 
شرکت معیار گستر زاینده رود
مدیریت کیفیت، مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی، خوراک و فرآورده های کشاورزی، صنایع شیمیایی، معدن و مواد معدنی، خدمات، مکانیک )شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد(، فلزشناسی )شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد(
031-36278241، 031-36278241
 
شرکت راد سنجش ایرانیان
آموزش دوره های معدن و مواد معدنی و مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی) صرفا در زمینه استاندارد ملی 6044 )
3134425302، 3134414852
 
شرکت آزمون پرتوی غرب
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های صنایع شیمیایی و پلیمر، کانیک و فلزشناسی ) شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد (
03132278937،03132278950 
 
شرکت مهندسی آزمون کارآسیا
آموزش دوره های تدوین استاندارد، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته مکانیک و فلزشناسی )صرفاٌ در زمینه آموزش جرثقیل ، سانسور ، پله برقی ، لیفتراک و انواع بالابرها (
3152423124، 3152414466
 
شرکت پیشگامان آریان رادان
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،سیستم های مدیرت کیفیت ، تکنیک های  کیفیت و فنی مهندسی در رشته های صنایع شیمیایی و پلیمر، خوراک و فرآورده های کشاورزی، مکانیک و فلزشناسی ) شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد(
031-36640091، 031-36640090
 
شرکت پترو آزمون اسپادان
آموزش دوره های تدوین استاندارد، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته صنایع شیمیایی و پلیمر
03131319453، 03131319451
 
شرکت کیفیت آفرینان نواندیش سپاهان
آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته اوزان و مقیاس ها 
03132649975، 03132676280-2
 
شرکت مهندسین مشاورناظران یکتا
آموزش دوره های تدوین استاندارد، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته مکانیک و فلزشناسی ) شامل دوره های حوزه صنعت جوش  نمی گردد (
031-32368328، 031-32349463، 031-32349469
 
شرکت آزمونه فولاد 
آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی، اوزان و مقیاس ها، مکانیک و فلزشناسی )شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد(
03136274033، 03136259394
 
شرکت تابان نیرو سپاهان
آموزش دوره های تدوین استاندارد، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته اوزان و مقیاس ها
031-36414989، 031-36414778
 
شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار
آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های صنایع شیمیایی و پلیمر، میکروبیولوژی
0218428485، 03132242643
 
شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی و پلیمر، اوزان و مقیاس ها، مکانیک و فلزشناسی )شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد(
031-45224965، 031-45224965
 
انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های برق و الکترونیک، ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی، صنایع شیمیایی، خوراک و فرآورده های کشاورزی، مواد معدنی، مکانیک و فلزشناسی )شامل دوره های حوزه صنعت جوش نمی گردد(
031-36823424، 03113-6822112
 
شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان مدیریت کیفیت، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر
03145642169، 03145642169
 
شرکت راد سنجش ایرانیان
آموزش دوره های معدن و مواد معدنی و مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی) صرفا در زمینه استاندارد ملی 6044 )
3134425302، 3134414852
 
شرکت صحت سنج سپاهان
آموزش دوره های برق و الکترونیک ، انرژی ، مکانیک )به استثناء دوره های حوزه صنعت جوش(
03152224383 ، 03152224384
 
شرکت معیار دانش پارس
آموزش دوره های مدیریت کیفیت، برق و الکترونیک، انرژی، اسناد و تجهیزات اداری آموزشی، خدمات، آب و آبفا، مهندسی ساختمان، خوراک و فرآورده های کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر، بسته بندی، تجهیزات و فرآورده های نفتی، محیط زیست، خودرو و نیرومحرکه، کودها و سموم، مهندسی پزشکی، اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها، میکروبیولوژی، مکانیک) به استثناء دوره های صنعت جوش(
3135354158،3195024088 
 
شرکت پارس پندار نهاد
آموزش دوره های تدوین استاندارد ، سیستم های مدیریت کیفیت و فنی مهندسی در رشته های برق و الکترونیک ، ساختمان ، مصالح و فرآورده های ساختمانی ، خوراک و فرآورده های کشاورزی ، اسناد و تجهیزات اداری، آب و آبفا، پوشاک و فرآورده های نساجی، فناوری نانو، فناوری اطلاعات، محیط زیست، نقشه و اطلاعات مکانی، کود و سموم، میراث فرهنگی، صنایع دستی، تجهیزات و فرآورده های نفتی و گردشگری و مکانیک) به استثناء دوره های حوزه صنعت جوش(
3189772377، 3195022444