جهت تمدید پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت سه ماه مانده به پایان اعتبار اقدام شود.

 

مدیران کنترل کیفیت می بایست جهت ثبت نام و عضویت در سامانه آموزش سازمان ملی استاندارد به آدرس زیر اقدام نموده و از دوره های آموزشی ارائه شده در سامانه و مشاهده سوابق استفاده نمایند.

https://tr.inso.gov.ir/IdeaPortal/Home

 

مستندات زیر را به واحد آموزش تحویل گردد

_درخواست کتبی مدیرعامل مبنی بر تمدید پروانه تایید صلاحیت

_یک قطعه عکس 3*4

_اصل گواهینامه تایید صلاحیت

_اصل گواهینامه‌ دوره آموزشی به مدت 32 ساعت (فهرست مراکز آموزشی)

_فیش واریزی کارمزد صدور تایید صلاحیت (شماره حساب درآمدی استاندارد کاشان )

_فرم قرارداد مدیران کنترل کیفیت با مدیر عامل  (دریافت فرم از اینجا)   (شرایط تایید قرارداد مدیر کنترل کیفیت

*منظور از دوره های آموزشی آن دسته از دوره‌هایی است که توسط مراکز آموزشی همکار مورد تایید اداره استاندارد برگزار شده است. ضمنا محتوای دوره آموزشی باید مرتبط با موضوع استانداردسازی، وظایف مدیر کنترل کیفیت و فرآوده تولیدی واحد تولیدی باشد.