قابل توجه مراجعین محترم

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند شماره حساب درآمدی اداره استاندارد کاشان به مشخصات ذیل می باشد:

شماره حساب - شماره شبا و شناسه واریز: (استفاده از شناسه واریز الزامی ست)

4061-0544-0167-0554

IR-3001-0000-4061-0544-0167-0554

3550-5446-1146-0610-0105-4401-6705-56

و یا استفاده از کارتخوان مستقر در اداره استاندارد کاشان (فیش واریزی مهرو امضا شده باشد.)