متقاضیان صدور پروانه استاندارد با مراجعه به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) به آدرس  isom.inso.gov.ir  و از گزینه "واحدهای تولیدی" نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه استاندارد اقدام (فایل راهنما  pdf، mp4) و مدارک ذیل را جهت دریافت نام کاربری به اداره ارائه نمایند.

_دریافت و تکمیل فرم درخواست با مهر و امضاء مدیرعامل، ایمیل و شماره موبایل الزامیست (دریافت فرم از اینجا)  

_تصوير مجوز تولید از قبیل پروانه بهره‌برداري صنعتی، صنفی، کشاورزی، پروانه ساخت 

_تصوير آگهي تاسیس و آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي 

_تصویر تاییدیه پستی از اداره پست 

*جهت تغییر شماره موبایل مدیرعامل پس از ورود به سامانه نظارت از قسمت تغییر رمز (آیکون به شکل کلید) اقدام نمایند. واحدهای که کاربری خود را فراموش کرده اند با اداره تماس حاصل نمایند.