قابل توجه مراجعین محترم
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند شماره حساب سازمان ملی استاندارد - مرکز ملی تایید صلاحیت جهت واریز الکترونیکی کارمزد تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار به مشخصات ذیل می باشد:
- شماره حساب: 4001054401011216
- شماره شبا: IR420100004001054401011216
- شناسه پرداخت: 390054482130415004001054401011
- مبلغ : 13,387,000 ریال

فیش واریزی تایید شده با مهر بانک و یا مهروامضاء شرکت، به همراه مابقی مستندات به واحد تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار تحویل گردد.