اين اداره خدمت به مردم و اجراي قانون را يك فرضه اخلاقي و اجتماعي مي شناسد و پرسنل اين اداره خود را موظف به اجراي عدالت و تامين منافع اجتماعي و حمايت از مصرف كننده و توليد كننده بر اساس قوانين استاندارد و همچنين رعايت اصول اخلاقي انساني اسلامي ميدانند و خود را خدمتگزار مردم شريف دانسته و كمال سعي خود را جهت رضايت شهروندان گرامي معطوف و اجراي موارد زير را سرلوجه امور خود قرار داده است :
الف- رعايت شئونات اخلاقي اسلامي در محيط كار
ب- عدم دخالت روابط بر ضوابط اداري و خودداري از افراط و تفريط در امور
ج- تسلط و آگاهي بر ضوابط و مقررات
د- ارائه خدمات و راهنمائيهاي فني بر صنعتگران و واحدهاي توليدي و خدماتي و حمايت از حقوق قانوني و مشروع مصرف كنندگان
هـ - ايجاد تسهيلات و خدمات لازم جهت صادركنندگان به منظور افزايش صادرات غير نفتي
و_ آراستگي وضع ظاهري و برخورد مناسب با ارباب رجوع و گشاده روئي
ز _ اطلاع رساني به موقع و به روز به ارباب رجوع در اسرع وقت
ح – عدم دوگانگي در رفتار با شهروندان و ارباب رجوع
ط – تسهيل امور در حد مقررات اداري جهت مراجعه كنندگان و جلوگيري از بروكراسي اداري
ي – حفظ اسرار و عدم افشاء و رازداري
ك – نيكوكاري و احسان به زيردستان و احترام به مافوق
ل – جلوگيري از حيف و ميل بيت المال
م – ورود و خروج به موقع در محيط كار