اداره استاندارد  كاشان به عنوان یكی از واحدهای سازمان ملی استاندارد ایران براساس قوانین و مقررات مربوطه مسئولیت ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، تحقیقاتی و علمی در زمینه های مرتبط برمبنای استانداردهای ملی ایران را برعهده داشته و محورهای اصلی خط مشی كیفیت این اداره به شرح ذیل می باشد .

1- سیاست گذاری به منظور خدمات رسانی مطلوب و جلب رضایت مراجعان براساس اجرای تكریم ارباب رجوع
2- توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد به منظور ارتقاء سطح آگاهی جامعه و نیز ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت اخذ پروانه استاندارد
3- نظارت برحسن اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی به منظور ارتقاء سطح كیفی فرآورده های تولید داخلی
4- تلاش و كوشش درجهت ایجاد تسهیلات برای صادركنندگان و سرعت بخشیدن در امر صادرات به منظور افزایش كالاهای صادراتی
5- پرورش منابع انسانی كارآمد و ارتقاء سطح دانش و مهارت تخصصی كاركنان و مسئولین كنترل كیفیت واحدهای تحت پوشش از طریق اجرای برنامه های آموزشی و گسترش ارتباطات علمی و تخصصی
6- ایجاد بستر مناسب برای افزایش رضایت نیروی انسانی شاغل در اداره به عنوان اصلی ترین سرمایه و تلاش درجهت رفع مشكلات و جلب همكاری آنان درخصوص مشاركت در كلیه فعالیت ها
7- توسعه ارتباطات و زیر ساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات و استفاده از اتوماسیون اداری
8- دستیابی به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات از طریق فعالیت های مربوطه