اين واحد انجام وظايف را طبق دستورالعمل هاي مربوطه بعهده دارد :

- امور مربوط به صدور ،‌تمديد ، تعليق و ابطال پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري و تشويقي

- نظارت بر حسن اجراي استاندارد

- انجام نمونه برداري و بازديدهاي كارشناسي و نظارتي از واحدهاي توليدي تحت پوشش بمنظور حصول اطمينان از تداوم كيفيت محصولات

_ شناسايي واحدها پس از اجراي مصوبات شوراي عالي استاندارد درخصوص اعلام استانداردهاي اجباري

بازديد و نمونه برداري ، اخطار و جمع آوري كالاهاي غير استاندارد از بازار

ارايه راهنمايي هاي مورد نياز به واحدهاي متقاضي پروانه كاربرد علامت استاندارد