امور مربوط به آموزش مدیران کنترل کیفیت و صدور گواهینامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و مشارکت در تدوین استاندارد ملی توسط اين واحد انجام مي شود .