با توجه به سابقه ديرينه صنعت نساجي در كاشان ، اين آزمايشگاه درخصوص سرعت بخشيدن در انجام آزمون نمونه هاي ادواري و صادراتي و كنترل كيفيت فرش هاي ماشيني توليدي نقش بسزايي دارد .
فرآورده هاي مورد آزمون : انواع فرش ماشيني ، انواع نخ مصنوعي و پتو ( برچسب گذاري )