سنگدانه هاي مورد مصرف در بتن ، بتن آماده ، پنل رسي غير باربر و آجر سفال باربر با سوراخهاي عمودي و در اين آزمايشگاه مورد آزمون قرار مي گيرند. ضمناً جهت آزمون ساير مصالح ساختماني از آزمايشگاه فني مكانيك خاك استفاده مي گردد.