در اين آزمايشگاه ميزان مواد افزودني مجاز به فرآورده هايي مانند سوسيس و كالباس ،‌نوشابه ها و آب ميوه ها تعيين مي گردد .