انواع فرآورده هاي سلولزي بهداشتي (دستمال كاغذي، نوار بهداشتي ، پوشك بچه ، حوله كاغذي ، كاغذ توالت ) در اين آزمايشگاه مورد آزمون قرار مي گيرند .