در اين آزمايشگاه وسايل سنجش و اوزان و مقياسهاي واحدهاي توليدي و مراكز عرضه و فروش در سطح شهرستان به منظور تعيين و تأييد صحت و دقت مورد آزمون قرار مي گيرند . همچنين كاليبراسيون و علامت گذاري ترازوهاي حساس الكترونيكي ، باسكولت هاي الكترونيكي واحدهاي توليدكننده وسايل سنجش نيز انجام مي شود .