واگذاري پروانه كاربرد علامت استاندارد به فرآورده واحدهاي توليدي ، منوط به دارا بودن شرايط و موارد زير از جانب واحد توليدي مي باشد :
1- دارا بودن پروانه معتبر جهت توليد ( تأسيس ،‌بهره برداري و .....)
2- ثبت نام و علامت تجارتي شركت
3- مناسب بودن روش و امكانات توليدي
4- دارا بودن مدیر كنترل كيفيت تمام وقت با مدرك تحصيلي مرتبط طبق ضوابط استاندارد و گذراندن دوره آموزشي مربوط
5- دارا بودن آزمايشگاه مجهز به وسايل لازم و فعال بودن آن
6- برقراري سيستم كنترل كيفيت در واحد توليدي به منظور كنترل مواد اوليه ، محصول هنگام توليد و محصول نهائي
7- انجام آزمونهاي لازم طبق استاندارد مربوط بطور روزانه در آزمايشگاه واحد توليدي به منظور انطباق دائمي كيفيت فرآورده توليدي با مشخصات استاندارد و ارسال نتايج آزمايش هاي انجام شده به اداره استاندارد در پايان هر ماه جهت ارزيابي
8- تداوم انطباق كيفيت فرآورده توليدي با استاندارد مربوط و حداقل يك مورد قبولي
9- دارا بودن شناسه ملی، شناسه اقتصادی، کد پستی و ایران کد محصول
مدارک لازم برای تکميل پرونده جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
مرحله اول
1.       تکميل فرم درخواست پروانه استاندارد که توسط مسئول واحد مهر،امضا،شماره وتاريخ شده باشد
2.       تصوير آگهی تاسيس روزنامه رسمی شرکت در صورتی که تقاضا به نام شرکت باشد.
3.       تصوير پروانه تاسيس و بهره برداری از سازمان صنعت معدن يا جهاد کشاورزی
4.       تصوير پروانه تاسيس ، ساخت وزارت بهداشت (برای واحدهای توليدی مواد غذايی و بهداشتی)
5.       تصوير آگهي‌ثبت‌نام وياعلامت تجارتي‌مورد درخواست كه‌در روزنامه رسمي‌كشور درج شده باشد.
6.       معرفی مدیر کنترل کیفیت واجد شرایط
7.       تصویر شناسه‌ملی واحدتولیدی از سازمان ثبت‌اسناد واملاک شرکت درصورتی که‌تقاضا به نام شرکت‌باشد
8.       تاییدیه کد پستی از اداره پست
9.       تکمیل فرم اطلاعات واحد تولیدی (شناسنامه واحدتولیدی)
مرحله دوم
1.       تصوير گواهی تاييد صلاحيت مدیر کنترل کيفيت
2.       تصوير نتايج آزمون حداقل يك مورد قبولی
3.       لیست تجهیزات آزمايشگاه واحد تولیدی و امکانات مورد نياز
4.       تصویر گواهی کالیبراسیون لوازم آزمایشگاه واحد تولیدی
5.       ارائه نتایج آزمون کارخانه ای واحد تولیدی
6.       تکمیل و تايپ فرم پرسشنامه اطلاعات فنی پس از تایید صلاحیت مدیر کنترل کيفيت، دارای تاريخ ، مهر و امضا مدیرعامل
7.       ارائه تصوير گواهينامه های سيستم های مدیریت کيفيت واحد در صورت دارا بودن
8.       گزارش بازديد اوليه
9.       گزارش بازديد نهايي
10.     گواهي پرداخت کارمزد خدماتي
11.     ارائه قرارداد استاندارد تشويقي(درصورتی که استاندارد فرآورده تشویقی باشد)