قابل توجه صادر کنندگان 
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند جهت ثبت اظهارنامه صادرات واردات در سامانه به آدرس coc.inso.gov.ir ارائه مستندات و مشخصات ذیل الزامی ست.

«مراحل صدور کالا از طریق تعیین ماهیت»
1) ثبت اظهارنامه و دریافت شماره کوتاژ صادارتی از گمرک
2) ارائه مشخصات به اداره استاندارد جهت ثبت در سامانه coc بشرح زیر:
  • شماره کوتاژ صادراتی
  • نام اظهار کننده کوتاژ صادراتی
  • کد ملی اظهار کننده کوتاژ
  • شماره موبایل اظهارکننده کوتاژ
  • شماره فاکتور ارائه شده به گمرک
  • تاریخ فاکتور ارائه شده به گمرک
  • شناسه ملی شرکت صادر کننده
3) ثبت اظهارنامه در سامانه coc توسط کارشناس اداره استاندارد
4) ارجاع جهت نمونه برداری و صدور نتیجه 
5) پرداخت هزینه آزمون صرفا بصورت الکترونیکی به آدرس:
http://coc.inso.gov.ir/payment.aspx
6) صدور تاییدیه نهایی coc توسط اداره استاندارد