1. تصویر نامه تقاضاي پروانه استاندارد معیار مصرف انرژی و تعهد پرداخت كارمزد خدماتي ساليانه
  2. تصوير پروانه بهره برداري صنايع و جواز تاسيس
  3. تصوير روزنامه رسمي در مورد آگهي ثبت شركت و سرمايه شركت و آخرين تغييرات 
  4. تصوير آگهي رسمي ثبت نام تجارتي دارای اعتبار
  5. تصوير معرفي نامه مدير انرژي واحد تولیدی 
  6. تصوير قرارداد واحد تولیدی با شركت بازرسي جهت تعيين معيار مصرف انرژي 
  7. تصوير يك سري نتايج آزمون معيار مصرف انرژي  
  8. دریافت و تکمیل فرم پرسشنامه اطلاعات فني تكميل شده و ضمائم آن      
  9. تصوير پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد واحد توليدي 
  10. تصوير نامه تسويه حساب مالي واحد تولیدی و تعهد نامه واريزي هزينه هاي بازرسی