به اطلاع می‌رساند بعد از ورود با نام کاربری واحد تولیدی به سامانه نظارت براجرای استانداری (سینا) به آدرس isom.isiri.gov.ir  نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی جهت صدور پروانه استاندارد فرآورده مورد نظر اقدام گردد، و مدارک مشروحه ذیل مهر و امضا شده ارائه شود.
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****
مرحله اول)

 • درخواست كتبي واحد جهت صدور پروانه استاندارد
 • فرم تکمیل شده تقاضای صدور پروانه استاندارد 
 • اصل پروانه بهره برداری، تاسیس و یا کسب و کار واحد تولیدی
 • آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات واحد تولیدی در روزنامه رسمی
 • اصل پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو حسب مورد
 • اصل آگهي رسمي علامت (های) تجارتي دارای اعتبار
 • ليست وسايل و تجهيزات آزمايشگاه در نامه سربرگ با مهر وامضاء مدیرعامل
 • گواهی کالیبراسیون لوازم آزمایشگاه واحد تولیدی
 • قرارداد با آزمايشگاه مورد تایید سازمان در صورت نداشتن آزمايشگاه اختصاصي
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل 
 • تاییدیه و رسید اداره پست درخصوص کد پستی (صرفا واحد تولیدی / کارگاه تولیدی)
 • فرم تکمیل شده اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد
 • گواهي تاييد صلاحيت مدیر كنترل كيفيت معتبر    

مرحله دوم) 

 • صدور نتايج آزمون فرآورده مورد نظر (نمونه برداری شده توسط اداره استاندارد)
 • تصوير نتايج آزمون كارخانه اي مهر و امضا شده
 • فرم تكميل شده پرسشنامه اطلاعات فني (تایپ شده و با مهرو امضا مدیرعامل)
 • تصوير نمودار سازماني  با مهر و امضا) (نمونه نمودار سازمانی )
 • تصوير نمودار مراحل تولید با مهر و امضا) (نمونه مراحل تولید)

مرحله سوم)

 • اعلام وصول هزینه های آزمون توسط آزمایشگاه همکار در سامانه سینا
 • تصویر نامه تسویه حساب شرکت (های) بازرسی 
 • ** فرم قرارداد استاندارد تشویقی  با مهر وامضاء مدیرعامل در تمام صفحات جهت فرآورده های مشمول استاندارد تشویقی
 • پرداخت کارمزد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه رسید بانکی به همراه نامه رسمی از واحد توليدي

واحدهای مصنوعات فلزی:

تقاضای صدور مختص تولیدی مصنوعات طلا

تعهدنامه مختص تولیدی مصنوعات طلا

پرسشنامه اطلاعات فنی مختص تولیدی مصنوعات طلا