با مراجعه به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) به آدرس isom.inso.gov.ir  نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی جهت صدور پروانه استاندارد فرآورده مورد نظر اقدام گردد،
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****

مدارک مشروحه ذیل مهر و امضا شده مدیرعامل ارائه شود.
مرحله اول)

مرحله دوم) 

  • صدور نتايج آزمون فرآورده مورد نظر (نمونه برداری شده توسط اداره استاندارد)
  • تصوير نتايج آزمون كارخانه اي مهر و امضا شده
  • فرم پرسشنامه اطلاعات فنی  (تایپ شده و با مهرو امضا مدیرعامل)
  • نمودار سازماني با مهر و امضا (نمونه نمودار سازمانی )
  • نمودار مراحل تولید فرآورده با مهر و امضا (نمونه مراحل تولید )

مرحله سوم)

  • اعلام وصول هزینه های آزمون توسط آزمایشگاه (های) همکار در سامانه سینا
  • تصویر نامه تسویه حساب شرکت (های) بازرسی 

** فرم قرارداد صدوراستاندارد تشویقی   با مهر وامضاء مدیرعامل در تمام صفحات جهت فرآورده های مشمول استاندارد تشویقی پرداخت کارمزد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه رسید بانکی به همراه نامه رسمی از واحد توليدي

واحدهای مصنوعات فلزی:

تقاضای صدور مختص تولیدی مصنوعات طلا

تعهدنامه مختص تولیدی مصنوعات طلا

پرسشنامه اطلاعات فنی مختص تولیدی مصنوعات طلا