** توجه:  سه ماه قبل از پایان انقضای پروانه استاندارد نسبت به ایجاد شرایط تمدید اقدام نمایید.**
نامه تقاضای تمدید پروانه کاربرد علامت  استاندارد 
اصل پروانه کاربرد علامت استاندارد 
گواهی (های) ثبت نام تجارتی معتبر
آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات (نام شرکت، مدیر عامل، تغییر آدرس)
تاییدیه کد پستی واحد تولیدی
فرم اطلاعات فنی تایپ شده  وضمائم آن با مهرو امضاء مدیرعامل
نمودارسازمانی واحد تولیدی، و نمودار مراحل تولید  (نمونه چارت سازمانی و خط تولید)     
آخرین قرارداد با مدیر کنترل کیفیت به مدت دوسال (با تأیید اداره کار و امور اجتماعی)  
گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 
اعلام وصول هزینه ها توسط آزمایشگاه همکار در سامانه نظارت (سینا)
تصویر تسویه حساب با شرکت (های) بازرسی  
پرداخت هزینه آزمون و کارمزد خدماتی و ارائه رسید بانکی مهر وامضاشده
فهرست تجهیزات آزمایشگاه در نامه سربرگ شرکت با مهرو امضاء
گواهی کالیبراسیون معتبر تجهیزات آزمایشگاه
قرارداد معتبر با آزمایشگاه همکار مرتبط حسب مورد
فرم تکمیل شده اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد
قرارداد استاندارد تشویقی (مهر و امضاء مدیر عامل در تمام صفحات)

چنانچه مدارک فوق در قسمت مدارک کارتابل واحد تولیدی در سامانه سینا بارگذاری شده و دارای اعتبار است، نیاز به ارائه مجدد نمی‌باشد.
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی در سامانه سینا اینجا کلیک نمایید.****