** توجه:  سه ماه قبل از پایان انقضای پروانه استاندارد نسبت به ایجاد شرایط تمدید اقدام نمایید.**
1- نامه تقاضای تمدید پروانه 
کاربرد علامت  استاندارد 
2- اصل پروانه کاربرد علامت استاندارد 
3- 
گواهی ثبت نام تجارتی معتبر
4- آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات (نام شرکت، مدیر عامل، تغییر آدرس)
5-  تاییدیه کد پستی شرکت، شناسه ملی شرکت، تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
6- فرم اطلاعات فنی تکمیل شده مطابق آخرین تغییرات و ضمائم آن ( نمونه چارت سازمانی و خط تولید)
7- آخرین قرارداد با مدیر کنترل کیفیت به مدت دوسال (با تأیید اداره کار و امور اجتماعی)  
8- گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 
9- تسویه حساب با آزمایشگاه‌(های) همکار  
10- 
پرداخت هزینه آزمون و کارمزد خدماتی
11- لیست تجهیزات آزمایشگاه به همراه گواهی کالیبراسیون معتبر
12- در صورت نداشتن آزمایشگاه ، یک نسخه قرارداد جدید با آزمایشگاه همکار مرتبط
13- فرم تکمیل شده اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد
14- قرارداد استاندارد تشویقی در دو نسخه (مهر و امضاء مدیر عامل در تمام صفحات)

**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****