1- نامه درخواست مبنی بر تمدید پروانه استاندارد به اداره استاندارد
2- اصل پروانه استاندارد 
3- پرداخت هزینه آزمون و کارمزد خدماتی
4-
آگهی آخرین تغییرات واحد تولیدی در روزنامه رسمی
5- تصویر ثبت علامت تجارتی دارای اعتبار
6-
یک نسخه قرارداد دو ساله مدیر کنترل کیفیت با تأیید اداره کار و امور اجتماعی 
7- تسویه حساب با آزمایشگاه همکار 
8-
در صورت نداشتن آزمایشگاه ، یک نسخه قرارداد جدید با آزمایشگاه همکار مرتبط 
9- تصویر تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت ، (دارای اعتبار بیش از دو ماه)


ودرصورت تشویقی بودن استاندارد فرآورده تولیدی
21-
قرارداد استاندارد تشویقی در دو نسخه (مهر و امضاء مدیر عامل در تمام صفحات)