1- نامه تقاضای تمدید پروانه کاربرد علامت  استاندارد 
2- اصل پروانه کاربرد علامت استاندارد 
3- 
گواهی ثبت نام تجارتی معتبر
4- آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت 
5- فرم اطلاعات فنی تکمیل شده مطابق آخرین تغییرات و ضمائم آن ( نمونه چارت سازمانی و خط تولید)
6- آخرین قرارداد با مدیر کنترل کیفیت به مدت دوسال (با تأیید اداره کار و امور اجتماعی)  
7- گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 
8- تسویه حساب با آزمایشگاه‌(های) همکار  
9- 
پرداخت هزینه آزمون و کارمزد خدماتی
10- لیست تجهیزات آزمایشگاه به همراه گواهی کالیبراسیون معتبر
11- در صورت نداشتن آزمایشگاه ، یک نسخه قرارداد جدید با آزمایشگاه همکار مرتبط
12- قرارداد استاندارد تشویقی در دو نسخه (مهر و امضاء مدیر عامل در تمام صفحات)