به اطلاع می‌رساند نظر به انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه (استانی و کشوری) در مهرماه هر سال، درصورت واجد شرایط بودن مدیر کنترل واحد تولیدی با توجه به مفاد فرم "ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه" (پیوست2) و تلاش در اجرا و پیاده سازی ضوابط مربوطه، مدیر کنترل کیفیت باید فرم مذکور را با درنظر گرفتن "راهنمای تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی" (پیوست3) تکمیل و پس از تایید توسط مدیر عامل به انضمام کلیه مدارک و مستندات لازم، به صورت یک پرونده کلاسه به بخش آموزش اداره استاندارد تحویل فرمایید.

شرایط ورود به فرآیند انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه
ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه
راهنمای تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی