به اطلاع مي‌رساند نظر به انتخاب مديران كنترل كيفيت نمونه ( استاني و كشوري ) در مهر ماه هر سال، در صورت واجد شرايط بودن مدير كنترل كيفيت آن واحد تولیدی، با توجه به مفاد فرم "ضوابط ارزشيابي مديران كنترل كيفيت نمونه " به شماره 1-215/32/ف و تلاش در اجرا و پياده سازي ضوابط مربوطه، مدیر کنترل کیفیت باید فرم مذكور را با در نظر گرفتن "راهنماي تكميل فرم ضوابط ارزشيابي" به شماره 215/32/ر، و موارد به شرح ذيل تكميل و پس از تائيد توسط مديرعامل به انضمام كليه مدارك و مستندات لازم،حداکثر تا پایان خرداد سال جاری به صورت يك پرونده كلاسه شده به بخش آموزش اين اداره تحويل فرمايند.


1- مديران كنترل كيفيتي مي توانند نسبت به تكميل فرم و ارسال مدارك اقدام نمايند كه حداقل به مدت يك سال در واحد توليدي مورد نظر مشغول به كار بوده و در اين اداره نيز تشكيل پرونده داده و تائيد صلاحيت شده باشند.
2- در زمان تكميل بندهاي 1-7 ، 2-5 و 2-6 از فرم مذكور، فقط به گواهينامه‌ها و پروانه‌هايي كه داراي تاريخ اعتبار باشند، امتياز تعلق مي گيرد.
3- با توجه به بند 2-2 ، فقط گواهينامه‌هاي دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال قبل قابل قبول مي باشد.
4- كليه مدارك و مستندات تهيه شده بايد به ترتيب فعاليت‌هاي ذكر شده در فرم در يك ذونكن كلاسه گردد، و به همراه نامه واحد توليدي به اين اداره ارائه شود.
لازم به ذكر است ارائه كليه مدارك و مستندات از سوي مدير كنترل كيفيت الزامي بوده و اين اداره در قبال دريافت مدارک فاقد نامه مدیر عامل و بررسي مداركي كه كامل نبوده پاسخگو نمي‌باشد. 
شرایط انتخاب

فرم ضوابط ارزشیابی
راهنماي تكميل فرم ضوابط ارزش يابي