فهرست کتب موجود در

کتابخانه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی کاشان

فرهنگ و واژه نامه
رديف
عنوان كتاب
نام نويسنده
كد/شماره ثبت
1
فرهنگ بزرگ فارسي- انگليسي
فرهنگ معاصر
1/554
2
فرهنگ بزرگ انگليسي- فارسي
فرهنگ معاصر
1/555
3
فرهنگ معاصر هزاره جلد اول
علي حق شناس- حسين سامعي
1/1190
4
فرهنگ كامل انگليسي فارسي جلد اول    (A- C)
عباس آريانپور
1/188
5
فرهنگ كامل انگليسي فارسي جلد دوم    (D- I)
عباس آريانپور
1/189
6
فرهنگ كامل انگليسي فارسي جلد سوم   (j - o)
عباس آريانپور
1/190
7
فرهنگ كامل انگليسي فارسي جلد چهارم (P- R)
عباس آريانپور
1/191
8
فرهنگ كامل انگليسي فارسي جلد پنجم (S- Z)
عباس آريانپور
1/192
9
فرهنگ فارسي عميد
حسن عميد
1/560
10
فرهنگ فارسي دكتر معين 1   (آ - خ)
محمد معين
1/82
11
فرهنگ فارسي دكتر معين 2   (د - ق)
محمد معين
1/83
12
فرهنگ فارسي دكتر معين 3   (ك - معلومه)
محمد معين
1/84
13
فرهنگ فارسي دكتر معين 4   (معلي- ييلاق)
محمد معين
1/85

براي دريافت ليست كامل كليك نماييد