علامت اصلي و كامل استاندارد ايران براي كالاهايي كه ويژگيهاي آنها از هر حيث با استاندارد ملي ايران مطابقت داشته باشند و همچنين بر روي گواهينامه‏ها، اوراق و بسته‏بندي كالاهاي استاندارد شده و مصنوعات مختلف بكاربرده مي‏شود.


علامتي كه مي‏توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت يا شكل براي مقاصد مختلف استاندارد كالاها بكاربرده شود.

علامت استاندارد ايمني فقط براي كالاهائي كه از نظر ايمني داراي اهميت بوده و با استاندارد مربوطه منطبق باشند، بكار برده مي‏‏شود.

در موارد بسيار نادر و استثنايي كه كالا از نظر فني مواجه با اشكالاتي گردد بكار برده مي‏شود.

علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 916 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 916 ( به صورت لاتين) و حروف Au (علامت اختصاري طلا)

علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 833 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 833 ( به صورت لاتين) و حروف Au (علامت اختصاري طلا)

علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 750 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 750 ( به صورت لاتين) و حروف Au (علامت اختصاري طلا)

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 925 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 925 ( به صورت لاتين) و حروف Ag (علامت اختصاري نقره)

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 900 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 900 ( به صورت لاتين) و حروف Ag (علامت اختصاري نقره)

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 840 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 840 ( به صورت لاتين) و حروف Ag (علامت اختصاري نقره)

علامت ويژه مصنوعات پلاتين با عيار 950 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 950 ( به صورت لاتين) و حروف Pt (علامت اختصاري پلاتين)

علامت ويژه مصنوعات پلاتين با عيار 900 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 900 ( به صورت لاتين) و حروف Pt (علامت اختصاري پلاتين)

علامت ويژه مصنوعات پلاتين با عيار 850 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 850 ( به صورت لاتين) و حروف Pt (علامت اختصاري پلاتين)

علامت ويژه مصنوعات پالاديم با عيار 950 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 950 ( به صورت لاتين) و حروف Pd (علامت اختصاري پالاديم)

علامت ويژه مصنوعات پلاتين با عيار 500 در هزار با علامت S نمادين لاتين كه مخفف كلمه استاندارد Standard است با حك عدد 500 ( به صورت لاتين) و حروف Pd (علامت اختصاري پالاديم)

علامت استاندارد انطباق اطلاعات برچسب كه جهت فراورده فرش ماشيني و پتو استفاده مي شود، شامل علامت استاندارد ملي ايران در خصوص ويژگيهاي فرش ماشيني و پتو نمي باشد و نشاندهنده تطببق اطلاعات برچسب با محصول مي باشد.