اين واحد رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان و جلب رضايت آنان در راستاي حمايت از مصرف كنندگان و ارتقاء كيفيت فرآورده هاي توليدي و برخورد با واحد توليدي و توزيعي متخلف را از طريق معرفي آنان به مراجع قضايي از طريق اقامه دعوا و طرح شكايات را برعهده دارد .