امور مربوط به طراحي وب سايت ، راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري و شبكه از عمده فعاليت هاي اين واحد مي باشد . همچنين جمع آوري و ثبت مشخصات و اطلاعات واحدهاي توليدي از بدو شناسايي تا صدور پروانه استاندارد و پس از آن ازجمله بازديدها، نمونه برداري ،‌نتايج آزمون ، صادرات و ... توسط اين واحد انجام مي شود .

اين واحد گزارش هاي آماري مربوط به عملكرد اداره و اطلاعات مربوط به طرح جامع بازار را نيز ارائه مي دهد .