اين واحد مسئوليت دريافت درآمدها طبق اعتبارات تخصيص يافته و هزينه نمودن آن طبق مقررات را دارد .